Giải câu 6 Bài 11 Peptit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 55/SGK)

Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu ?

Bài làm:

Trong protein A số mol alanin là : 170/89 = 1,91 mol

Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mol của A : 500/50000 = 0,01 mol

=>Số mắt xích alanin có trong A là 1,91/0,01 = 191 mắt xích.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021