Giải câu 3 Bài 13: Đại cương về polime

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 64 SGK)

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

Bài làm:

Về mặt phản ứng

  • Phản ứng trùng hợp thì sản phẩm sau phản ứng chỉ gồm duy nhất 1 chất.
  • Phản ứng trùng ngưng trong sản phẩm còn có thêm những phân tử nhỏ khác (như nước)

Về monome

  • Phản ứng trùng hợp: monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền như
  • Phản ứng trùng ngưng: monome phải có ít nhất hai nhóm chức trở lên có khả năng phản ứng.

Về phân tử khối:

  • Phản ứng trùng hợp: phân tử khối của polime rất lớn so với monome,
  • Phản ứng trùng ngưng: phân tử khối của polime không lớn hơn nhiều so với monome.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021