Giải câu 4 Bài 10 : Amino axit

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 48/SGK)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với:

NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.

Bài làm:

Axit 2-aminopropanoic phản ứng với NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.

CH3 – CH(NH2)COOH + NaOH → CH3 – CH(NH2)COONa + H2O.

2CH3 – CH(NH2)COOH + H2SO4 → [CH3 – CH(NH3)COOH]SO4

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021