Giải câu 4 bài Este

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 7 sgk hóa học 12

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là

A. etyl axetat.
B. metyl axetat.
C. metyl propionate
D. propyl fomat.

Bài làm:

Câu 4

Chọn đáp án A.

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46 g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021