Giải câu 3 Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 165 SGK)

Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Bài làm:

Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp 3 kim loại thu được hai phần.

  • Phần dung dịch là NaAlO2 và NaOH dư
  • Phần chất rắn là Cu và Fe

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Lấy phần dung dịch dẫn CO2 đến dư thu được kết tủa Al(OH)3. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là Al2O3.

NaAlO2 + CO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

2Al(OH)3 →(to) Al2O3 + 3H2O

  • Điện phân nóng chảy Al2O3 ta được Al.

2Al2O3 →(đk: đpnc) 4Al + 3O2

Phần chất rắn đem hòa tan trong HCl dư, thu được dung dịch là FeCl2, còn phần chất rắn là Cu. Điện phân dung dịch thu được ta được Fe.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2 →(đk: đpdd) Fe + Cl2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021