Giải câu 4 Bài 31: Sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 141 SGK)

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.

B.Fe.

C.Al.

D.Ni.

Bài làm:

Đáp án B

Gọi kim loại cần tìm là M có số oxi hóa +n trong muối

PTHH: 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Ta có nH2=0,336 / 22,4=0,015 (mol)

=>nM = 0,03/n

Khối lượng kim loại phản ứng là: mM phản ứng = 50.1,68% = 0,84 (g)

Khối lượng mol của kim loại M là: 28.n

Vậy n = 2, thì M = 56 => M là kim loại sắt (Fe)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021