Giải câu 5 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 89 SGK)

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Bài làm:

Đáp án B

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Các trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là FeCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, HCl

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021