Có hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng .

  • 1 Đánh giá

Câu 5: sgk hoá 12 trang 180

Có hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng .

Bài làm:

Cho hỗn hợp đi qua nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2:

SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2 HBr (1)

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo kết tủa trắng chứng tỏ có khí CO2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) qua ống đựng CuO (đen) nung nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2:

CuO + H2 → Cu + H2O

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021