Giải câu 1 Bài 11 Peptit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 55/SGK)

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Bài làm:

Đáp án B

Ta có khái niệm : Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit

=>Đipeptit là 2 α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit (CO - NH)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021