Giải câu 1 Bài 12: Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 58/SGK)

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

A. C6H5NH2;

B. H2N-CH2-COOH;

C. CH3CH2CH2NH2;

D. H2N – CH(CH2–CH2–COOH)COOH

Bài làm:

Đáp án C

Đổi màu quỳ tím xanh nên dung dịch có môi trường bazơ => CH3CH2CH2NH2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021