Giải câu 8 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 111 SGK)

Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên hai kim loại đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm và khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được.

Bài làm:

a) Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

Ta có nH2 = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol)

PTHH: 2M + 2H2O → 2MOH + H2

Từ PTHH => nM = 0,1 mol

=>Khối lượng mol trung bình là = 3,1 / 0,1 = 31 (g/mol)

Vậy 2 kim loại đó là Na và K

Gọi x, y lần lượt là số mol kim loại Na, K ta có:

23x + 39y = 3,1 và x + y = 0,1

=> x = y = 0,05 (mol)

Phần trăm khối lượng mỗi kim loại

% Na = (23.0,05 / 3,1) . 100% = 37,1%;

% K = 100% - 37,1% = 62,9%.

b) H+ + OH- → H2O

nHCl = nH+ = nMOH = 0,1 mol =>Vdung dịch HCl = 0,1 / 2 = 0,05 (lít)

mhh muối = mKL + mCl- = (31 + 35,5).0,1 = 6,65 (gam)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021