Giải câu 1 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 128 SGK )

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài làm:

Al + 6HCl → AlCl3 + 3H2

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)­3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → 2Al(OH)3 + Na2CO3

Al(OH)3 →(to) Al2O3 + H2O

2Al2O3 →(đk: to, criolit) 4Al + 3O2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021