Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 177 SGK)

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao ?

Bài làm:

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 vì đều tạo ra kết tủa trắng CaCO3, CaSO3, các kết tủa này đều tan trong các axit mạnh.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021