Giải câu 10 Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 10. (Trang 100 SGK)

Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và cho biết A, B gồm những chất gì, biết rằng:

Tính oxi hoá: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

Tính khử: Cu > Fe2+ > Ag.

Bài làm:

Cho Cu dư vào xảy ra phản ứng:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

=> Chất rắn A gồm Ag và Cu dư.

Dung dịch B chứa các muối Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021