Giải câu 4 Bài 19: Hợp kim

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 91 SGK)

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe

B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe

D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Bài làm:

Đáp án A

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe => 65x + 56y = 2,33 (*)

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2 (1)

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2 (2)

Từ phương trình (1) (2) => nH2 = 0,896 / 22,4 = x + y = 0,04 (mol) (**)

Từ (*) và (**)=> x = 0,01; y = 0,03

Phần trăm về khối lượng về khối lượng của hợp kim này là:

%mZn = (65.0,01 / 2,33) . 100% = 27,9%;

%mFe = 100% - 27,9% = 72,1%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021