Giải câu 6 Bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 132 SGK)

Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là

A. 0,05 mol.

B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.

D. 0,08 mol.

Bài làm:

Đáp án C

Do sau khi đun nóng dung dịch thu được lại được thêm kết tủa => trong dung dịch đun nóng có muối Ca(HCO3)2

PTHH:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Ca(HCO3)3 →(to) CaCO3 + CO2 + H2O (3)

nCaCO3 (1) = 0,03 mol; nCaCO3 (3) = 0,02 mol.

Từ (1), (2) và (3) => nCO2 = a = 0,03 + 0,02.2 = 0,07 (mol).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021