Giải câu 2 bài 2: Lipit

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 sgk hóa học 12

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo không tan trong nước.
B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Bài làm:

Câu 2:

Chọn đáp án C.

Dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021