Giải câu 6 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 111 SGK)

Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành.

Bài làm:

Ta có: nCaCO3 = 100 / 100 = 1 (mol) ; nNaOH = 60 / 40 = 1,5 (mol)

PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

Theo phương trình hóa học =>nCO2 = nCaCO3 = 1 (mol)

Vì 1 < nNaOH : nCO2 = 1,5 < 2 =>Tạo thành 2 muối

Gọi số mol của NaHCO3 và Na2CO3 lần lượt là x, y (mol)

CO2 + NaOH → NaHCO3

x x x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

y 2y y (mol)

Ta có hệ phương trình: x + 2y = 1,5 và x + y =1 => x = y = 0,5.

=>mNaHCO3 = 84.0,5 = 42 (gam); mNa2CO3 = 106.0,5 = 53 (gam)

Khối lượng muối thu được: 42 + 53 = 95 (gam).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021