Giải câu 2 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 111 SGK)

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ?

A .Ag+.

B. Cu+.

C. Na+.

D. K+.

Bài làm:

Đáp án C

Nguyên tử Na có cấu hình: [Ne]3s1 vì vậy ion Na+ sẽ có cấu hình của Ne (1s22s22p6).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021