Giải câu 4 Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 163 SGK)

Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. ZnO ;

B. Zn(OH)2 ;

C. ZnSO4 ;

D. Zn(HCO3)2 .

Bài làm:

Đáp án C

Hợp chất không có tính lưỡng tính là ZnSO4 .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021