Giải câu 4 Bài 13: Đại cương về polime

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 64 SGK)

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).

e) NH2-[CH2]10COOH.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài 13: Đại cương về polime polipropilen

Hướng dẫn giải câu 4 bài 13: Đại cương về polime policloropren

Hướng dẫn giải câu 4 bài 13: Đại cương về polimepoliisopren

Hướng dẫn giải câu 4 bài 13: Đại cương về polime poli(etylen tetraphatalat)

Hướng dẫn giải câu 4 bài 13: Đại cương về polime

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021