Giải câu 6 Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 134 SGK)

Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

Bài làm:

Gọi số mol K, Al trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x và y (mol)

=>mhh = 39x + 27y = 10,5 (g) (*)

Khi cho hỗn hợp vào nước:

2K + 2H2O → KOH + H2 (1)

(mol) x x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑ (2)

(mol) y y

Khi thêm HCl 1M vào dung dịch A chưa thấy kết tủa xuất hiện =>KOH dư vì HCl để trung hòa KOH

HCl + KOH → KCl + H2O (3)

nHCl = nKOH dư = 0,1 .1 = 0,1 mol = x – y (**)

Từ (*) và (**) => x = 0,2 ; y = 0,1

Phần trăm số mol trong hỗn hợp đầu là:

%K = (0,2/0,3) .100% = 66,67%;

%Al = 100% - 66,67% = 33,33%.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021