Giải câu 1 Bài 9 Amin

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 44- sgk hóa 12

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

A. amoniac < etylamin < phenylamin.
B. etylamin < amoniac < phenylamin.
C. phenylamin < amoniac < etylamin.
D. phenylamin < etylamin < amoniac.

Bài làm:

Chọn đáp án C

  • Etylamin C2H5NH2 lực bazơ mạnh hơn NH3 nhờ ảnh hưởng của nhóm ankyl
  • Phenylamin có tính bazơ yếu hơn NH3 do ảnh hưởng của gốc phenyl
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021