Giải câu 5 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 82 SGK)

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. K+, Cl, Ar.

B. Li+, Br, Ne.

C. Na+, Cl, Ar.

D. Na+, F-, Ne.

Bài làm:

Đáp án D

Na+, F-, Ne đều cấu hình electron: 1s22s22p6

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021