Giải câu 1 bài Este

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 7 sgk hóa học 12

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống cạnh các câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.
b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .
c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.
d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.
e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Bài làm:

Câu 1:

a) S vì este là sản phẩm của axit cacboxylic và ancol .

b) S vì phân tử este không có anion COO

c) Đ

d) Đ

e) S vì este là sản phẩm của axit cacboxylic và ancol.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021