Giải câu 3 Bài 11 Peptit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 55/SGK)

Peptit là gì ? Liên kết peptit là gì ? có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripeptit ?

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viết tắt là Phe).

Bài làm:

  • Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit
  • Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit
  • Trong một tripeptit có 2 liên kết peptit
  • Công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

H2N – CH2 – CO–NH–CH(CH­­3)CO–NH–CH(CH2–C6H5)COOH Gly-Ala-Phe

CH3–CH(NH2)CO–NH–CH2–CO–NH–CH(CH2–C6H5)COOH Ala-Gly-Phe

CH3–CH(NH2)CO–NH–CH(CH2–C6H5)CO–NH–CH2–COOH Ala-Phe-Gly

H2N – CH2 – CO–NH–CH(CH2–C6H5)CO–NH–CH(CH­­3)COOH Gly-Phe-Ala

H2N–CH(CH2–C6H5)CO–NH–CH2–CO–NH(CH3)CH–COOH Phe-Gly-Ala

H2N–CH(CH2–C6H5)CO–NH–CH(CH­­3)CO–NH–CH2–COOH Phe-Ala-Gly

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021