Giải câu 8 Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 100 SGK)

Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kim loại M là

A. Fe.

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Bài làm:

Đáp án B

Ta có: nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

M → Mn+ + ne

1,8/n 1,8

O2 + 4e → 2O2-

0,15 0,6

2H+ + 2e → H2

1,2 0,6

Từ các bán phản ứng =>nM = 1,8/n (mol)

=>MM = 16,2.n/1,8 = 9n

=>Với n = 3 thì MM = 27 => Kim loại M là nhôm (Al = 27)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021