Giải câu 6 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 18 sgk hóa học 12

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomat.
B. etyl propionate.
C. etyl axetat.
D. propyl axetat.

Bài làm:

Câu 6:

Ta có nKOH = 0,1 mol

X là este đơn chức mạch hở => nKOH = neste = nancol 0,1 mol

=>MX = 8,8/0,1 = 88g/mol ; Mancol = 4,6/0,1= 46 g/mol

CT của X: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Chọn đáp án C

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021