Giải câu 6 Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 101 SGK)

Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5 gam,

B. 55,5 gam,

C. 56,5 gam,

D. 57,5 gam.

Bài làm:

Đáp án B

Ta có: nH2 = 1 / 2 = 0,5 (mol)

Bảo toàn nguyên tố H => nH+ = 2. 0,5 = 1 (mol) => nCl- = 1 mol

Khối lượng muối

mmuối = mkim loại + mgốc axit = 20 + 35,5.1 = 55,5 (gam)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021