Giải câu 5 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 5:Trang 18 sgk hóa học 12

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Bài làm:

Câu 5:

nC3H5(OH)3 = 0,01 (mol) ;

nC17H33COONa= 0,02 (mol).
(mol) ⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam).

X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2 ; nX = nglixerol = 0,01 mol

⇒ a = 0,01.882 = 8,82 (gam).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021