Giải câu 1 Bài 21: Điều chế kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 98 SGK) Trình bày cách để

  • đều chế Ca từ CaCO3.
  • điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Bài làm:

Các điều chế Ca từ CaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCl2 →(đpnc) Ca + Cl2

Điều chế Cu từ CuSO4

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021