Giải câu 2 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 174 SGK)

Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

Bài làm:

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A ta sẽ thu được kết tủa Fe(OH)2.

Fe2+ + OH- → Fe(OH)2

Kết tủa Fe(OH)2 màu trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ chứng tỏ có ion Fe2+.

Lọc tách riêng kết tủa, nước lọc thu được chứa muối NaAlO2.

Cho phần nước lọc có tác dụng với khí CO2 thấy có kết tủa, chứng tỏ có ion Al3+

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al2(OH3)↓ + NaHCO3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021