Giải câu 4 bài 2: Lipit

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 11 sgk hóa học 12

Chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

Bài làm:

Câu 4:

Số mol KOH là nKOH = 0,003.0,1 = 0.0003 (mol)

Khối lượng KOH cần dùng là mKOH = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg)

Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH

1 gam x ?

Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là x= 16,8.1/2,8 = 6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021