Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M)

  • 1 Đánh giá

Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

A. 2 dung dịch: NH4Cl, CuCl2.

B. 3 dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2.

C. 4 dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2.

D. Cả 5 dung dịch.

Bài làm:

Chọn đáp án D

Giải thích: NH4Cl: có khí mùi khai thoát ra (NH3)

FeCl2: có kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí

AlCl3: có kết tủa keo trắng sau đó tan

MgCl2: có kết tủa trắng

CuCl2: có kết tủa xanh

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021