Giải câu 3 Bài 9 Amin

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 44- sgk hóa 12

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

a) C3H9N;

b) C7H9N (chứa vòng benzen).

Bài làm:

a) C3H9N:

CH3-CH2-CH2-NH2: propylamin (amin bậc một)

: isopropylamin (amin bậc một)

CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai)

: trimetylamin (amin bậc ba)

b) C7H9N:

: benzylamin (amin bậc một)

: o-metylanilin (amin bậc một)

: m-metylanilin (amin bậc một)

: p-metylanilin (amin bậc một)

: metylphenylamin (amin bậc hai).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021