Giải câu 8 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 129 GK)

Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là.

A. 60%.

B. 70%.

C. 80%.

D. 90%.

Bài làm:

Đáp án C

Theo đinh luật Faraday khối lượng nhôm thu được là :

mAl = AIt/ 96500.n = 27 . 9,65 . 3000 / 96500 . 3 = 2,7(g)

Vậy hiệu suất là H = 2,16 / 2,7 x 100% = 80%.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021