Giải câu 4 Bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 132 SGK )

Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa b. Tính a để kết B thu được là lớn nhất.

Bài làm:

Gọi số mol của MgCO3 , BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x và y

=> 84x + 197y = 28,1 (g) (*)

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O (1)

(mol) x x

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O (2)

(mol) y y

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O. (3)

Theo (1), (2) và (3), để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất thì:

nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 = x + y = 0,2 (mol) (**)

Từ (*) và (**) => x = y = 0,1 (mol)

=> %Mg = a = (8,4/28,1) .100%= 29,89%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021