Giải câu 4 Bài 9 Amin

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 44- sgk hóa 12

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2;
b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

Bài làm:

a) Hỗn hợp khí: CH4và CH3NH2

  • Đầu tiên sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4:
  • Dung dịch thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được metylamin.

b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

  • Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH, lắc đều, sau đó chiết thu được dung dịch A (C6H5ONa + NaOH dư) và dung dịch B (C6H6 + C5H5NH2 dư).
  • Sục CO2 dư vào dung dịch A thu được phenol; cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B, lắc đều thu được benzen và dung dịch chứa C6H5NH3Cl + HCl dư.
  • Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch vừa tạo thành sẽ thu được anilin
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021