Giải câu 5 Bài 14: Vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 72 SGK)

Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Bài làm:

(NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4- CO)n

n = 30000 / 226 = 132

(-CH2 – C(CH3) = CH – CH2-)n

n = 105000 / 68 = 1544

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021