Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 4: Luyện tập: Este và chất béo (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Luyện tập: Este và chất béo. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Hóa học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: X là một este của glixerol với axit đơn chức Y. Công thức đơn giản nhất của X là C3H4O3. Axit Y là:

 • A. Axit oleic
 • B. Axit fomic
 • C. Axit benzoic
 • D. Axit axetic

Câu 2: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

 • A. 6,40 gam
 • B. 3,28 gam
 • C. 4,88 gam
 • D. 4,88 gam

Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là:

 • A. 47,3%
 • B. 48,1%
 • C. 51,95%.
 • D. 42,86%.

Câu 4: Khi cho 45,6 gam anhiđric axetic tác dụng với 64,8 gam p-crezol thu được bao nhiêu gam este nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

 • A. 82,23gam
 • B. 83,32gam
 • C. 60 gam
 • D. 53,64 gam

Câu 5: Cho các mệnh đề sau:

1. Chất béo rắn là chất béo mà góc hidrocacbon không no

2. Lipit nhẹ hơn nước, tan trong nước và 1 số dung môi hữu cơ

3. Chất béo là trieste của etylen với các axit béo

4. Chất béo và dầu mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

5. Chất giặt rửa tổng hợp không giặt đc trong nước cứng, xà phòng thì giặt đc trong nước cứng

6. Trong cơ thể chất béo bi oxi hóa thành CO2 và H2O

7. Khi đun chất béo lỏng với hydro thì được chất béo rắn

8. Cho glixerol phản ứng với các axit béo gồm axit panmitic và axit axetic thì thu đc tối đa 6 chất béo

9. Xà phòng làm sạch dầu mỡ bằng phản ứng hóa học giữa nó và dầu mỡ

10. Đặc điểm của thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch!!

Số mệnh đề đúng là?

 • A. 2.
 • B. 6.
 • C. 5.
 • D. 3.

Câu 6: Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol.

 • A.
 • B. .
 • C. .
 • D. .

Câu 7: Xà phòng hóa este no đơn chức mạch hở X bằng 0,6 mol MOH (M là kl kiềm) thu được dd Y, cô cạn Y và đốt cháy rắn trong oxi dư tạo ra 2,24l CO2, a(g) H2O và 31,8 gam muối giá trị của a không thể là

 • A. 7,2.
 • B. 10,8.
 • C. 9.
 • D. 5,4.

Câu 8: Đun nóng 14.8 g hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl fomat, axit propionic trong 100ml dd NaOH 1M và KOH aM (vừa đủ) thu được 4.68 g 2 ancol (1:1) và m gam muối. Tính m.

 • A. 19,62
 • B. 19,22.
 • C. 19,72.
 • D. 19,8..

Câu 9:

Cho các phản ứng sau:

(a) X + O2 xt→ xt Y

(b) Z + H2O xt → xt G

(c) Z + Y xt → xt T

(d) T + H2O → H + Y + G

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa; G có 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong T là?

 • A. 53,33%.
 • B. 43,24%.
 • C. 37,21%.
 • D. 44,44%.

Câu 10: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

 • A. 4.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 5.

Câu 11: Cho 10,4 gam một hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dic̣h NaOH 4%.Hỏi %m của etyl axetat trong X là?

 • A. 42,3%.
 • B. 57,7%.
 • C. 88%.
 • D. 22%.

Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

 • A. 0,015.
 • B. 0,010.
 • C. 0,020.
 • D. 0,005.

Câu 13: Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

 • A. CH3COOC2H5.
 • B. C2H3COOC2H5.
 • C. C2H5COOCH3.
 • D. C2H5COOC2H5.

Câu 14: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

 • A. 6,40 gam
 • B. 3,28 gam
 • C. 4,88 gam
 • D. 4,88 gam

Câu 15: Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là:

 • A. 51,95%.
 • B. 48,1%
 • C. 51,95%.
 • D. 42,86%.

Câu 16: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là :

 • A. C2H3COOC2H5
 • B. CH3COOCH3

 • C. C2H5COOCH3

 • D. CH3COOC2H5

Câu 17: Đun nóng 14.8 g hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl fomat, axit propionic trong 100ml dd NaOH 1M và KOH aM (vừa đủ) thu được 4.68 g 2 ancol (1:1) và m gam muối. Tính m.

 • A. 19,02.
 • B. 19,22
 • C. 19,72.
 • D. 19,8.

Câu 18: Ngày nay công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là?

 • A. Etilen
 • B. Axetilen
 • C. Metan
 • D. Propilen.

Câu 19: Cho 21,8 gam chất hữu cơ A mạch hở chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu B. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M. Xác định CTCT của A.

 • A. (CH3COO)C3H5
 • B. (HCOO)C3H5

 • C. (CH3COO)C3H6

 • D. (C2H5COO)C3H5

Câu 20: Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi I hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X không thể là

 • A. etyi axetat.
 • B. etylen glicol oxalat.
 • C. vinyl axetat.
 • D. isopropyl propionat.

Câu 21: Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là

 • A. 3.
 • B. 2
 • C. 4.
 • D 5.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4 hóa học 12: Luyện tập: Este và chất béo


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 4: Luyện tập: Este và chất béo(P1)
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021