Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 7:Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7:Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Hóa học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nhỏ dung dịch iot lên chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa:

 • A. glucozơ
 • B. saccarozơ
 • C. tinh bột
 • D. xenlulozơ

Câu 2: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Thể tích rượu 40° thu được (biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%) là

 • A. 3194,4 ml.
 • B. 2500,0 ml.
 • C. 2875,0 ml. 
 • D. 2300,0 ml

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ.
 • B. Hợp chất saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử này được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ.
 • C. Phân tử saccarozơ có nhiều nhóm hyđroxyl nhưng không có nhóm chức anđehit.
 • D. Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh và do các mắt xích glucozơ tạo nên.

Câu 4: Cho các nhận xét sau:

(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%;

(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương;

(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại monosaccarit;

(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm;

(5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói;

(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím;

(7) Saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kỹ thuật tráng gương, tráng ruột phích.

Số nhận xét đúng là:

 • A. 5
 • B. 6.
 • C. 7.
 • D. 4.

Câu 5: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 34,2 gam saccarozơ và 68,4 gam mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch , sau phản ứng số mol Ag thu được là:

 • A. 0,90 mol
 • B. 1,00 mol
 • C. 0,85 mol
 • D. 1,05 mol

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương
 • B. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh
 • C. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot
 • D. Tinh bột có phản ứng thủy phân

Câu 7: Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, andehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

 • A.
 • B. /NaOH
 • C. Dung dịch
 • D. Na

Câu 8: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860000 đvC . Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là :

 • A. 28000
 • B. 30000
 • C. 35000
 • D. 25000

Câu 9: Cho các dãy chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

 • A. 3.
 • B. 5.
 • C. 6.
 • D. 4.

Câu 10: Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ và tinh bột, ta đều thu được các phân tử glucozơ. Thí nghiệm đó chứng tỏ điều gì?

 • A. Xenlulozơ và tinh bột đều phản ứng được với Cu(OH)2.
 • B. Xenlulozơ và tinh bột đều là các polime có nhánh.
 • C. Xenlulozơ và tinh bột đều bao gồm các gốc glucozơ liên kết với nhau.
 • D. Xenlulozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng tráng gương.

Câu 11: Cho các chất: X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozơ. Những chất bị thuỷ phân là:

 • A. X , Z , H
 • B. Y , Z , H
 • C. X , Y , Z
 • D. Y , T , H

Câu 12: Có các nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau

(2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 dipeptit

(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất

(5) Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường khoảng 5%

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure

Số nhận xét đúng là:

 • A. 5
 • B. 6.
 • C. 4.
 • D. 3.

Câu 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozo (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

 • A. 2,20 tấn.
 • B. 1,10 tấn.
 • C. 2,97 tấn.
 • D. 3,67 tấn.

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 46,07
 • B. 43,20.
 • C. 24,47.
 • D. 21,60.

Câu 15: Phân tử khối của xenlulozơ trong khoảng 1000000 ÷ 2400000 (g/mol). Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích là 5A0. Vậy chiều dài của phân tử xenlulozơ trong khoảng là:

 • A. 3,0865.10-6 mét đến 7,4074.10-6 mét.
 • B. 8,016.10-6 mét đến 17,014.10-6 mét.
 • C. 6,173.10-6 mét đến 14,815.10-6 mét.
 • D. 4,623.10-6 mét đến 9,532.10-6 mét.

Câu 16: Chất thuộc cacbonhidrat là:

 • A. etanol
 • B. poli (vinyl clorua)
 • C. xenlulozơ
 • D. glixerol

Câu 17: Muốn có 162 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thủy phân hoàn toàn là:

 • A. 307,8 gam
 • B. 412,2 gam
 • C. 421,4 gam
 • D. 370,8 gam

Câu 18: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là:

 • A. 14,4
 • B. 45
 • C. 11,25
 • D. 22,5

Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ được:

 • A. 0,5 kg glucozơ; 0,5 kg fructozơ
 • B. 0,326 kg glucozơ; 0,326 kg fructozơ
 • C. 0,526 kg glucozơ; 0,526 kg fructozơ
 • D. 1,0 kg glucozơ

Câu 20: Phát biểu không đúng là:

 • A. Dung dịch fructozơ hoà tan được .
 • B. Thủy phân (xúc tác ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit
 • C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác ) có thể tham gia phản ứng tráng gương
 • D. Dung dịch mantozơ tác dụng với khi đun nóng cho kết tủa $Cu_{2}O$.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7 hóa học 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 7:Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat (P1)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021