Trắc nghiệm hoá 12 chương 1: Este - Lipit (P5)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương I: Este - Lipit (P5). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một este toàn phần của etylen glicol được tạo nên bởi hai axit cacboxylic, trong phân tử este có số nguyên tử cacbon nhiều hơn so với nguyên tử oxi một nguyên tử. Tìm khối lượng este có thể bị thuỷ phân hoàn toàn bởi dung dịch chứa 10 gam NaOH

 • A. 14,5g
 • B. 15,5g
 • C. 16,5g
 • D. 17,5g

Câu 2: Este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit đơn chức không no (có một liên kết đôi C=C) có công thức tổng quát là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho 10,4g hỗn hợp X gồm axit axetic và este etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g dung dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

 • A. 33,3%
 • B. 42,3%
 • C. 57,6%
 • D. 39,4%

Câu 4: Khi đốt một este A cho số mol bằng số mol $H_{2}O$. Thuỷ phân hoàn toàn 6g este này thì cần dung dịch chứa 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của A là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 7,4 gam este X có công thức là bằng 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 • A. 8,2
 • B. 6,7
 • C. 7,4
 • D. 6,8

Câu 6: Xà phòng hoá hỗn hợp gồm và $CH_{3}COOC_{2}H_{5}$ thu được sản phẩm gồm:

 • A. hai muối và hai ancol
 • B. hai muối và một ancol
 • C. một muối và hai ancol
 • D. một muối và một ancol

Câu 7: Khối lượng este metyl metacrylat thu được là bao nhiêu khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 96 gam ancol metylic, giả thiết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 60%

 • A. 180 gam
 • B. 186 gam
 • C. 150 gam
 • D. 119 gam

Câu 8: Những hợp chất trong dãy sau thuộc loại este:

 • A. xăng, dầu nhờn bôi trơn máy, dầu ăn.
 • B. dầu ăn, dầu dừa, dầu cá.
 • C. dầu mỏ, hắc ín, dầu cá.
 • D. mỡ động vật, dầu thực vật, mazut.

Câu 9: Thuỷ phân 37 gam este cùng công thức phân tử bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với $H_{2}SO_{4}$ đặc ở 140 độ C thu được 14,3 gam hỗn hợp các este. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là

 • A. 40,0 gam
 • B. 42,4 gam
 • C. 38,2 gam
 • D. 34,2 gam

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol , sinh ra 0,5 mol $H_{2}O$. Nếu thuỷ phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a mol X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch . Giá trị của a là

 • A. 0,03
 • B. 0,04
 • C. 0,02
 • D. 0,012

Câu 11: Thuỷ phân este X trong dung dịch NaOH thu được etanol và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Chia m gam một este X thành hai phần bằng nhau. Phần một bị đốt cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít khí (đktc) và 3,6g $H_{2}O$. Phần hai tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của m là

 • A. 2,2g
 • B. 6,4g
 • C. 4,4g
 • D 8,8g

Câu 13: Số đồng phân là este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ứng với công thức phân tử

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 14: Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 • A. 8,2
 • B. 10,2
 • C. 19,8
 • D. 21,8

Câu 15: Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có trong 1 gam chất béo được gọi là chỉ số este của loại chất béo đó. Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin

 • A. 166
 • B. 167
 • C. 168
 • D. 169

Câu 16: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: X có công thức phân tử . Cho X tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

 • A. 8
 • B. 9
 • C. 5
 • D. 6

Câu 18: Cho 23,6 gam hỗn hợp và $C_{2}H_{5}COOCH_{3}$ tác dụng vừa hết với 300ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được là

 • A. 24,6g
 • B. 26g
 • C. 35,6g
 • D. 31,8g

Câu 19: Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol bằng số mol nước

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Đun nóng 18g axit axetic với 9,2g ancol etylic có mặt đặc có xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32g este. Hiệu suất của phản ứng là

 • A. 35,42%
 • B. 46,67%
 • C. 70,00%
 • D. 92,35%
Xem đáp án
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021