Trắc nghiệm hóa 12 chương 1: Este - Lipit (P6)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 1: Este - Lipit (P6) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để điều chế este của phenol, ta có thể dùng phản ứng giữa phenol với:

 • A. Axit cacboxylic
 • B. Anhiđrit axit
 • C. Halogenua axit
 • D. Anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Câu 2: A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

 • A. Metyl etyl malonat
 • B. Metyl Vinyl malonat
 • C. Vinyl alyl oxalat
 • D. Metyl etyl ađipat

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Chỉ số iot là số gam I2 cần để tác dụng với 100 gam lipit
 • B. Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hòa các axit tự do có trong 1gam chất béo.
 • C. Chỉ số xà phòng là số miligam KOH cần để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4: A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

 • A. Metyl etyl malonat
 • B. Metyl Vinyl malonat
 • C. Vinyl alyl oxalat
 • D. Metyl etyl ađipat

Câu 5: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

 • A. C15H31COONa và etanol.
 • B. C17H35COOH và glixerol.
 • C. C15H31COOH và glixerol.
 • D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 6: Cho phản ứng:

Sản phẩm thu được từ phản ứng trên gồm:

 • A. CH3CH2COOCH + CH2=CHOH
 • B. CH2=CHCOOH + CH3CH2OH
 • C. CH3CH2COOCH + CH3CHO
 • D. CH3CH2OH + CH3CHO

Câu 7: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

 • A. Dầu vừng (mè)
 • B. Dầu lạc (đậu phộng)
 • C. Dầu dừa
 • D. Dầu luyn (dầu bôi trơn máy)

Câu 8: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?

 • A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm.
 • B. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.
 • C. Đun nóng glixerol với các axit béo.
 • D. Cả A, B đều đúng.

Câu 9: Propyl fomat được điều chế từ

 • A. axit fomic và ancol metylic.
 • B. axit fomic và ancol propylic.
 • C. axit axetic và ancol propylic.
 • D. axit propionic và ancol metylic.

Câu 10: Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glixin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là

 • A. đipeptit
 • B. tripeptit
 • C. tetrapeptit
 • D. pentapeptit

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí oxi (đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH , thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là :

 • A. C2H4O2 và C5H10O2
 • B. C2H4O2 và C3H6O2
 • C. C3H4O2 và C4H6O2
 • D. C3H6O2 và C4H8O2

Câu 12: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là :

 • A. CH3COOC2H5.
 • B. C2H5COOCH3.
 • C. CH2=CHCOOCH3.
 • D. CH3COOCH=CH2.

Câu 13: Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được:

 • A. axit axetic và ancol vinylic
 • B. natri axetat và ancol vinylic
 • C. natri axetat và anđehit axetic
 • D. axit axetic và anđehit axetic

Câu 14: Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M. tìm công thức phân tử của este đem dùng.

 • A. C6H12O2
 • B. C5H10O2
 • C. C4H8O2
 • D. C6H10O2

Câu 15: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam một lipit cần dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số xà phòng của lipit là:

 • A. 210
 • B. 150
 • C. 187
 • D. 200

Câu 16: Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearate.

 • A. 702,63g
 • B. 789,47g
 • C. 704,84g
 • D. 805,46g

Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 10 gam một lipit trung tính cần 1,68 gam KOH. Từ 1 tấn lipit trên có thể điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri loại 72%.

 • A. 1,428
 • B. 1,028
 • C. 1,513
 • D. 1,628

Câu 18: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là:

 • A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3
 • B. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC2H3
 • C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5
 • D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2

Câu 19: Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no đồng đẳng kế tiếp cần vừa đủ 1,904 lít Oxi (đktc). CTPT hai este là

 • A. C2H4O2 và C3H6O2.
 • B. C4H8O2 và C5H10O2.
 • C. C4H8O2 và C3H6O2.
 • D. C2H4O2 và C5H10O2.

Câu 20: Thuỷ phân hoàn 0,15 mol este X của 1 axit đa chức và 1 ancol đơn chức cần 100 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,2 g/ml) thu được ancol Y và 22,2 gam muối. Lấy hết Y tác dụng với CuO dư, sản phẩm sinh ra cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 129,6 gam kết tủa. Vậy X là

 • A. (COOCH3)2.
 • B. (COOC2H5)2.
 • C. CH2(COOCH3)2.
 • D. CH2(COOC2H5)2.
Xem đáp án
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021