Trắc nghiệm hóa 12 chương 1: Este - Lipit (P8)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 1: Este - Lipit (P8) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong phản ứng este hoá giữa ancol và một axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi:

 • A. Cho ancol dư hay axit hữu cơ dư.
 • B. Giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ.
 • C. Dùng chất hút nước hay tách nước. Chưng cất ngay để tách este.
 • D. Cả 2 biện pháp A, C

Câu 2: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ ?

 • A. C6H5COOCH2CH=CH2.
 • B. CH2=CHCH2COOC6H5.
 • C. CH3COOCH=CHC6H5.
 • D. C6H5CH2COOCH=CH2.

Câu 3: Cho công thức chất X là C3H5Br3. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra một hợp chất tạp chức của ancol bậc I và anđehit. Công thức cấu tạo của X là

 • A.CH3-CHBr-CHBr2.
 • B.CH2Br-CH2-CHBr2.
 • C.CH2Br-CHBr-CH2Br.
 • D.CH3-CBr2-CH2Br.

Câu 4: Cho 45 gam trieste của glixerol với axit béo tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M được m1 gam xà phòng và m2 gam glixerol. Giá trị m1, m2 là

 • A. m1 = 46,4; m2 = 4,6.
 • B. m1 = 4,6; m2 = 46,4.
 • C. m1 = 40,6; m2 = 13,8.
 • D. m1 = 15,2; m2 = 20,8.

Câu 5: X là tetrapeptit , Y tripeptit đều tạo nên từ 1 loại α–aminoaxit (Z) có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 và MX = 1,3114MY. Cho 0,12 mol pentapeptit tạo thành từ Z tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó cô cạn thu được bao nhiêu chất rắn khan?

 • A. 75,0 gam
 • B. 58,2 gam
 • C. 66,6 gam
 • D. 83,4 gam

Câu 6: Từ stearin, người ta dùng phản ứng nào để điều chế ra xà phòng ?

 • A. Phản ứng este hoá
 • B. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axít
 • C. Phản ứng cộng hidrô
 • D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm.

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

 • A. Metyl fomat có CTPT là C2H4O2.
 • B. Metyl fomat là este của axit etanoic.
 • C. Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
 • D. Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic.

Câu 8: Xà phòng được dùng để tẩy giặt là do :

 • A. Vải chỉ được sạch bằng xà phòng.
 • B. Xà phòng thấm được vải, làm cho sợi vải trương phòng.
 • C. Xà phòng có tính chất hoạt động bề mặt, chúng có tác dụng giảm sức căng bề mặt của các vết bẩn dầu mỡ bàm trên da, vải.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Hãy chọn khái niệm đúng :

 • A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống xà phòng nhưng được tổng hợp tử dầu mỏ.
 • B. Chất giặt rửa tổng hợp là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.
 • C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nươc thì có tác dụng làm sach các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó
 • D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nươc thì có tác dụng làm sach các vết bẩn bám trên các vật rắn

Câu 10: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là:

 • A. C6H5-COO-CH3
 • B.CH3-COO-CH2-C6H5
 • C.CH3-COO-C6H5
 • D.C6H5-CH2-COO-CH3

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

 1. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
 2. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
 3. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là pứ thuận nghịch.
 4. Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4.
 • B. 1.
 • C. 2.
 • D. 3.

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là:

 • A. 11,6.
 • B. 16,2.
 • C. 10,6.
 • D. 14,6.

Câu 13: X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val;

Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu

Thủy phân m gam hỗn hợp gốm X và Y trong môi trường axit thu được 4 loại aminoaxit trong đó có 30 gam glixin và 28,48 gam alanin. m có giá trị là :

 • A. 87,4 gam
 • B. 73,4 gam
 • C. 77,6 gam
 • D. 83,2 gam

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là:

 • A. HCOOCH2CH2CH2OOCH.
 • B. HCOOCH2CH2OOCCH3.
 • C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.
 • D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH

Câu 15: Hỗn hợp E gồm 4 este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen.Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho hoàn toàn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

 • A. 190
 • B. 100
 • C. 120
 • D. 240.

Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99g hỗn hợp 2 este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05g muối khan của 1 axit cacboxylic và 0,94g hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của 2 este đó là:

 • A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
 • B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.
 • C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.
 • D. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của X so với không khí là 3,03. Nếu xà phòng hoá hoàn toàn 22 gam X bằng 250 ml dung dịch KOH 1,25 M (H = 100%) thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 29,75 gam chất rắn khan. Cho lượng chất rắn tác dụng với axit HCl dư thu được hỗn hợp hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thành phần % về khối lượng các este trong hỗn hợp X lần lượt là:

 • A. 50%; 50%
 • B. 60%; 40%
 • C. 45; 65%
 • D. 75%; 25%

Câu 18: Thủy phân một triglixerit (X) chỉ thu được hỗn hợp Y gồm: X, glixerol và hỗn hợp 2 axit béo (axit oleic và một axit no (Z)). Mặt khác, 26,58 gam X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 9,6 gam Br2 . Tên của Z là

 • A. axit linolenic.
 • B. axit linoleic.
 • C. axit stearic.
 • D. axit panmitic

Câu 19: Khi cho chất béo phản ứng với dung dich Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol , đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là ?

 • A. V = 22,4(b + 3a)
 • B. V = 22,4(b + 7a)
 • C. V = 22,4(4a - b)
 • D. V = 22,4(b + 6a)

Câu 20: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là

 • A. CH3COOH và C2H5COOH.
 • B. HCOOH và CH3COOH.
 • C. C2H5COOH và C3H7COOH.
 • D. C3H7COOH và C4H9COOH.
Xem đáp án
 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021