Trắc nghiệm hoá 12 chương 1: Este - Lipit (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương I: Este - Lipit (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol và 1 mol $C_{2}H_{5}OH$, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol cần số mol $C_{2}H_{5}OH$ là (biết các phản ứng este thực hiện ở cùng nhiệt độ)

 • A. 2,925
 • B. 0,456
 • C. 2,412
 • D. 0,342

Câu 2: Metyl axetat là tên gọi của chất có công thức cấu tạo là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình tăng lên 12,4g. Khối lượng kết tủa tạo ra là

 • A. 12,40 gam
 • B. 10,00 gam
 • C. 20,00 gam
 • D. 28,18 gam

Câu 4: Để trung hoà 14g chất béo X cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là bao nhiêu?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 5: Chất X có công thức phân tử . Cho 7,4g X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8g chất rắn khan. Công thức của X là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Số este ứng với công thức phân tử là :

 • A. 6
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 3 este thu được 8,8g và 2,7 g $H_{2}O$, biết trong 3 este thì oxi chiểm 25% về khối lượng. Khối lượng 3 este đem đốt là

 • A. 2,7g
 • B. 3,6g
 • C. 6,3g
 • D. 7,2g

Câu 8: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3g hỗn hợp X tác dụng với 5,75g $C_{2}H_{5}OH$ (có xúc tác $H_{2}SO_{4}$ đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

 • A. 8,10
 • B. 16,20
 • C. 6,48
 • D. 10,12

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,32 gam một este X thu được 1,344 lít (ở đktc) và 1,08 gam nước. Khi đun nóng m gam X với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn thu được $\frac{41m}{44}$ gam muối. Công thức cấu tạo của X là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X (gồm C, H, O; tỉ khối hơi của X so với < 5) vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng sau đó chưng khô. Phần bay hơi ra chỉ có nước, phần rắn khan Y còn lại có khối lượng 22,2g. Đốt cháy toàn bộ Y trong oxi dư tới khi phản ứng hoàn toàn thu được 15,9 gam $Na_{2}CO_{3}$ và hỗn hợp khí và hơi Z. Cho Z hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong thu được 25g kết tủa và dung dịch T có khối lượng tăng lên so với ban đầu là 3,7g. Đun nóng T lại có 15g kết tủa nữa. Cho X vào nước brom vừa đủ thu được sản phẩm hữu cơ có 51,282% Br về khối lượng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số công thức cấu tạo phù hợp của X là

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 11: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

 • A. 3,28g
 • B. 8,56g
 • C. 8,2g
 • D. 10,4g

Câu 12: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp 2 este là và $CH_{3}COOCH_{3}$ đã dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là

 • A. 0,5M
 • B. 1,0M
 • C. 1,5M
 • D. 2,0M

Câu 14: Cho 17,8g tristearin vào dung dịch NaOH dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được a gam xà phòng khan. Giá trị của a là:

 • A. 19,18
 • B. 6,12
 • C. 1,84
 • D. 18,36

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích sinh ra luôn bằng thể tích khí $O_{2}$ cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là

 • A. etyl axetat
 • B. metyl fomiat
 • C. metyl axetat
 • D. propyl fomiat

Câu 16: Cho 4,4g chất X (C_{4}H_{8}O_{2}) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam ancol và m2 gam muối. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ancol và phân tử muối bằng nhau. Giá trị của m1, m2 là

 • A. 2,3g và 4,1g
 • B. 4,1g và 2,4g
 • C. 4,2g và 2,3g
 • D. 4,1g và 2,3g

Câu 17: Tỉ khối hơi của một este Y so với hidro là 44. Khi đốt cháy toàn bộ axit sinh ra do phản ứng thuỷ phân este thu được khí thu được khi đốt cháy hoàn toàn ancol do phản ứng thuỷ phân este đó sinh ra. Công thức của Y là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Este no, đơn chức, mạch hở X có %m C bằng 54,545%. Công thức của X là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Thuỷ phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là

 • A. xà phòng hoá
 • B. hidro hoá
 • C. tráng bạc
 • D. hidrat hoá

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Chất béo là trieste của xenlulozo với axit béo
 • B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
 • C. Chất béo là este của glixerol với axit béo
 • D. Lipit là chất béo
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021