Trắc nghiệm hoá 12 chương 1: Este - Lipit (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương I: Este - Lipit (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

 • A. 3 chất
 • B. 5 chất
 • C. 6 chất
 • D. 8 chất

Câu 2: Sự hydro hoá các axit béo có mục đích:

1. Từ chất béo không no biến thành chất béo no bền hơn (khó bị ôi do phản ứng oxi hoá)

2. Biến chất béo lỏng (dầu) thành chất béo rắn (magarin)

3. Chất béo có mùi dễ chịu hơn

Trong 3 mục đích trên, chọn mục đích cơ bản nhất

 • A. chỉ có 1
 • B. chỉ có 2
 • C. chỉ có 3
 • D. 1 và 2

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este hai chức tạo bởi ancol no và axit đơn chức chưa no có một nối đôi C=C ta thu được 17,92 lít khí (đktc) thì este đó được tạo ra từ ancol nào sau đây?

 • A. etylen glicol và axit acrylic
 • B. propylen glicol và axit butenoic
 • C. etylen glicol, axit acrylic và axit butenoic
 • D. butanđiol và axit acrylic

Câu 4: Cho 4,4g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,8g muối natri. Công thức cấu tạo của E có thể là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol và 0,3 mol $H_{2}O$. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH tạo ra 8,2g muối. Công thức cấu tạo của X là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chỉ số axit của chất béo là:

 • A. số mg KOH cần để thuỷ phân 1g chất béo
 • B. số mg KOH cần để trung hoà lượng axit tự do trong 1g chất béo
 • C. số mg KOH cần để phản ứng với lượng axit dư trong chất béo
 • D. số gam NaOH cần để thuỷ phân hoàn toàn lượng chất béo đó

Câu 7: X là hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng 1 ancol no, đơn chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50g dung dịch NaOH 20% đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là

 • A. 7,5
 • B. 37,5
 • C. 13,5
 • D. 15,0

Câu 8: Hidro hoá chất béo triolein (H=80%). Sau đó thuỷ phân hoàn toàn bằng NaOH vừa đủ thì thu được bao nhiêu loại xà phòng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 9: Cho este X có công thức cấu tạo thu gọn . Điều khẳng định nào sau đây là sai?

 • A. X là este chưa no đơn chức
 • B. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng
 • C. X có thể làm mất màu nước Brom
 • D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và andehit

Câu 10: Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là . Cho 4,3 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 4,7 gam một hợp chất hữu cơ Y. Công thức phân tử của Y là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Để tăng hiệu suất phản ứng este hoá cần:

 • A. Tăng nồng độ một trong các chất ban đầu
 • B. Dùng chất xúc tác đặc
 • C. Tách bớt este ra khỏi hỗn hợp sản phẩm
 • D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 12: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

 • A. phenol
 • B. glixerol
 • C. ancol đơn chức
 • D. este đơn chức

Câu 13: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

 • A. 16,68 gam
 • B. 17,80 gam
 • C. 18,24 gam
 • D. 18,38 gam

Câu 14: Este không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một andehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 2

Câu 15: Este X đơn chức chứa tối đa 5 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z biết rằng Y, Z đều có khả năng tráng bạc. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 16: Xà phòng hoá este S đơn chức no chỉ thu được một chất hữu cơ B duy nhất chứa natri. Cô cạn, sau đó thêm vôi tôi xút rồi nung ở nhiệt độ cao được một ancol C và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này được và hơi nước theo tỷ lệ 2:3. Công thức phân tử este là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp?

 • A. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có tính chất hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt chất bẩn
 • B. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất bằng cách đung nóng chất béo với dung dịch kiềm
 • C. Không nên dùng xà phòng trong nước cứng vì tạo ra muối kết tủa canxi và magie
 • D. Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt quần áo trong nước cứng vì không tạo kết tủa canxi và magie

Câu 18: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol metyl axetat bằng dung dịch NaOH dư 20% so với lượng phản ứng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A ta được chất rắn khan B. Khối lượng của B là

 • A. 18,4 gam
 • B. 24,4 gam
 • C. 18 gam
 • D. 16,4 gam

Câu 19: Oxi hoá andehit trong điều kiện thích hợp thu được hợp chất hữu cơ X. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol X và 1 mol ancol metylic với xúc tác axit sunfuric đặc nhận được hai este Y và Z (Mz>My) với tỉ lệ khối lượng $m_{Y}:m_{Z}=1,81$. Biết chỉ có 72% lượng ancol chuyển hoá thành este. Số mol Y và Z lần lượt là:

 • A. 0,36 mol và 0,18 mol
 • B. 0,18 mol và 0,36 mol
 • C. 0,24 mol và 0,12 mol
 • D. 0,12 mol và 0,24 mol

Câu 20: Xà phòng hoá a gam hỗn hợp hai este là và $CH_{3}COOCH_{3}$ cần 300ml dung dịch NaOH nống độ 1M. Giá trị của a là

 • A. 14,8g
 • B. 18,5g
 • C. 22,2g
 • D. 29,6g
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021