[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc trang 81 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

  • Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu?
  • Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ 16.1 và 16.2 và hình minh họa 16.3, em hãy cho biết chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành những chính sách cai trị gì đối với nước ta?
  • Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa với dân tộc Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội

  • Em hãy xác định những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời Bắc thuộc?
  • Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phải phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?
  • Quan sát tư liệu 16.5, nêu những chuyển biến trong cơ cấu xã hội nước ta thời Bắc thuộc so với thời Văn lang, Âu Lạc.
  • Theo em, thành phần nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của người Việt? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Hoàn thành sơ đồ tư duy về chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu- An Nam trong thời kì Bắc thuộc

2. Em hãy xác định những chuyển biến sau về kinh tế, xã hội, văn hóa của nước ta trong thời kì Bắc thuộc theo bảng sau:

Lĩnh vực

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa

Chuyển biến

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta

Lĩnh vực

Thông tin chính sách

Suy luận hâu quả

Chính trị

Sát nhập nước ta thành các châu, quận của Trung Quốc, áp dụng luật pháp hà khắc

Âm mưu xóa bỏ quốc gia-dân tộc Việt, biến nước ta thành châu, quận của Trung Quốc

Kinh tế

Chiếm đoạt ruộng đất, đồn điền áp trại

?

Bắt dân ta cống nạp sản vật quý: thuế khóa nặng nề, giữ độc quyền muôi sắt

Xã hội

Cau trị hà khắc, đưa người Hán sang nước ta sinh sống

?

Văn hóa

Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta thay đổi phong tục, luật pháp theo người Hàn, xóa bỏ những tập quán của người Việt,….

?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 116 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo