Em hãy xác định những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời Bắc thuộc? Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phải phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc....

  • 1 Đánh giá

II. Vận dụng

3. Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta

Lĩnh vực

Thông tin chính sách

Suy luận hâu quả

Chính trị

Sát nhập nước ta thành các châu, quận của Trung Quốc, áp dụng luật pháp hà khắc

Âm mưu xóa bỏ quốc gia-dân tộc Việt, biến nước ta thành châu, quận của Trung Quốc

Kinh tế

Chiếm đoạt ruộng đất, đồn điền áp trại

?

Bắt dân ta cống nạp sản vật quý: thuế khóa nặng nề, giữ độc quyền muôi sắt

Xã hội

Cau trị hà khắc, đưa người Hán sang nước ta sinh sống

?

Văn hóa

Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta thay đổi phong tục, luật pháp theo người Hàn, xóa bỏ những tập quán của người Việt,….

?

Bài làm:

Lĩnh vực

Thông tin chính sách

Suy luận hâu quả

Chính trị

Sát nhập nước ta thành các châu, quận của Trung Quốc, áp dụng luật pháp hà khắc

Âm mưu xóa bỏ quốc gia-dân tộc Việt, biến nước ta thành châu, quận của Trung Quốc

Kinh tế

Chiếm đoạt ruộng đất, đồn điền áp trại

Khai thác kiệt quệ tất cả các sản vật quý hiếm của đất nước ta, bóc lột đến tận cùng

Bắt dân ta cống nạp sản vật quý: thuế khóa nặng nề, giữ độc quyền muôi sắt

Xã hội

Cai trị hà khắc, đưa người Hán sang nước ta sinh sống

muốn đồng hóa dân tộc ta, nhân dân chịu áp bức xã hội nặng nề

Văn hóa

Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta thay đổi phong tục, luật pháp theo người Hàn, xóa bỏ những tập quán của người Việt,….

Muốn người Việt tiếp nhận văn hóa của họ, xóa bỏ nét đẹp truyền thống lâu đời, đồng hóa người Việt thành người Hán

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo