Chia sẻ về một hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương đang cần giúp đỡ ? Cảm nhận của em sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn đó?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 2: Tìm hiểu và chia sẻ một hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương đang cần sự giúp đỡ.

• Thảo luận theo gợi ý:

- Chia sẻ về một hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương đang cần giúp đỡ.

- Cảm nhận của em sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn đó?

Bài làm:

- Chia sẻ về một hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương đang cần giúp đỡ. (gợi ý: nhà nghèo, mồ côi cha mẹ…)

- Cảm nhận của em sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn đó: tự hào vì đã giúp được các bạn và cảm thông cho hoàn cảnh các bạn nhiều hơn…

  • 367 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021