Cho biết hai câu nghi vấn sau đây là đúng hay sai? Vì sao? a, Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam mà nặng thế? b, Chiếc xe này giá bao nhiêu mà rẻ thế?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 13

Cho biết hai câu nghi vấn sau đây là đúng hay sai? Vì sao?

a, Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam mà nặng thế?

b, Chiếc xe này giá bao nhiêu mà rẻ thế?

Bài làm:

Trả lời:

Hai câu nghi vấn này đều sai. Chưa biết đáp án mà đã khẳng định là sai

  • Chưa biết bao nhiêu tiền mà đã bảo là rẻ
  • Chưa biết bao nhiêu cân mà đã nói là nặng
  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021